Cách Tạo Thư Mục Trong Linux / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Rafs.edu.vn

Cấu Trúc Cây Thư Mục Trong Linux

– Chỉ người dùng root mới có quyền ghi trong thư mục này.

– Lưu ý rằng thư mục /root là thư mục của người dùng root chứ không phải là thư mục /.

/bin – Các tập tin thực thi của người dùng

– Chứa các tập tin thực thi.

– Các lệnh thường dùng của Linux mà bạn cần để dùng trong chế độ người dùng đơn được lưu ở đây.

– Các lệnh được sử dụng bởi tất cả người dùng trong hệ thống được lưu ở đây. Vd : ls, nano , grep..

– Cũng chứa các tập tin thực thi như /bin. Các lệnh được lưu trong thư mục này cơ bản được dùng cho quản trị viên và dùng bảo trì hệ thống.

– Vd : iptables, reboot, fsck..

– Chứa các tập tin cấu hình cần thiết cho tất cả các chương trình.

– Chứa các đoạn mã khởi động và tắt các chương trình đơn lẻ.

– Vd: /etc/ssh/sshd_config, chúng tôi ….

– Chứa các tập tin thiết bị. Nó chứa các tập tin thiết bị đầu cuối như là USB hoặc bất kỳ thiết bị nào gắn vào hệ thống.

– Vd: /dev/sda, dev/usbmon0..

– Chứa các thông tin về tiến trình của hệ thống.

– Đây là các tập tin hệ thống ảo với nội đung tài nguyên hệ thống. Vd: /proc/cpuinfo, /cpu/uptime…

– Chứa các tập tin mà dung lượng lớn dần theo thời gian sư dụng.

– Bao gồm – Các tập tin ghi chú về hệ thống (/var/log); các gói và các tập tin cơ sở dữ liệu (/var/lib); thư điện tử (/var/mail); hàng đợi in queues (/var/spool); các tập tin khóa (/var/lock); các tập tin tạm được dùng khi khởi động lại (/var/tmp);

– Thư mục chứa các tập tin tạm được tạo bởi hệ thống và người dùng.

– Các tập tin trong thư mục này bị xóa khi hệ thống khởi động lại.

– Chứa các tập tin thực thi, thư viện, tài liệu và mã nguồn cho các chương trình mức độ thứ hai.

– /usr/bin chứa các tập tin thực thi cho các chương trình của người dùng. Nếu bạn không thể tìm thấy trong thư mục /bin thì nằm trong /usr/bin. Vd: at, awk, cc, less…

– /usr/sbin chứa các tập tin thực thi cho quản trị hệ thống. Nếu bạn không thể tìm thấy trong /sbin thì tìm trong /usr/sbin. Vd: cron, sshd, useradd…

– /usr/lib chứa các tập tin thư viện /usr/bin và /usr/sbin

– /usr/local chứa các chương trình của người dùng mà bạn cài từ mã nguồn . Vd : cài apache, nó được đưa vào thư muc /usr/local/apache2.

– Chứa các tập tin của người dùng trong hệ thống.

– Vd: /home/hostvn, /home/bloghostvn…

– Các tập tin vmlinux, grub được lưu trong thư mục /boot

– Vd: initrd.img-2.6.32-24-generic, vmlinuz-2.6.32-24-generic..

– Chứa các tập tin thư việc để hỗ trợ các tập tin thực thi trong /bin và /sbin

– Tên các tập tin này là ld* hoặc lib*.so*.

– Vd: chúng tôi libncurses.so.5.7

– opt là viết tắt của optional

– Chứa các ứng dụng thêm của các hãng khác nhau.

– Các ứng dụng thêm nên được cài trong thư mục con của thư mục /opt/.

– Thư mục mount tạm thời nơi mà người quản trị hệ thống có thể mount các tập tin hệ thống.

– Thư mục chứa các mount tạm thời cho các thiết bị tháo lắp.

– Vd: /media/cdrom cho CD-ROM; /media/floppy cho ổ đĩa mềm; /media/cdrecorder cho ổ đĩa ghi CD.

– Srv là viết tắt của service

Làm Thế Nào Để Tạo Thư Mục Trong Linux Với Lệnh “Mkdir”

Share on Twitter

Share on Facebook

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo thư mục hoặc thư mục mới trong Linux bằng cách sử dụng dòng lệnh.

Lệnh mà bạn sử dụng để tạo thư mục là mkdir. Bài viết này cho bạn thấy cách cơ bản để tạo các thư mục trong Linux cũng như bao gồm tất cả các công tắc có sẵn.

Làm thế nào để tạo một thư mục mới

Cách đơn giản nhất để tạo thư mục mới như sau:

mkdir

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một thư mục trong thư mục home của bạn được gọi là test, hãy mở một cửa sổ terminal và chắc chắn rằng bạn đang ở trong thư mục home của bạn (sử dụng lệnh cd ~ ).

kiểm tra mkdir

Thay đổi quyền của Thư mục mới

Sau khi tạo thư mục mới, bạn có thể muốn đặt quyền để chỉ một người dùng nhất định có thể truy cập thư mục hoặc để một số người có thể chỉnh sửa tệp trong thư mục nhưng những người khác chỉ đọc.

Trong phần trước, tôi đã chỉ cho bạn cách tạo một thư mục có tên là test. Chạy lệnh ls sẽ cho bạn thấy các quyền cho thư mục đó:

lt -lt

Các cơ hội là bạn sẽ có một cái gì đó dọc theo những dòng này:

drwxr-xr-x 2 nhóm chủ sở hữu 4096 Mar 9 19:34 kiểm tra

Các bit chúng tôi quan tâm là chủ sở hữu và nhóm drwxr-xr-x

Các d cho chúng ta biết rằng kiểm tra là một thư mục.

Ba ký tự đầu tiên sau d là quyền của chủ sở hữu đối với thư mục được chỉ định bởi tên của chủ sở hữu.

r là viết tắt của đọc

w là viết tắt của

x là viết tắt của thực thi (trong trường hợp này có nghĩa là bạn có thể truy cập thư mục)

Ba ký tự tiếp theo là quyền của nhóm đối với tệp được chỉ định theo tên nhóm. Một lần nữa các tùy chọn là r, w và x. The – có nghĩa là có một sự cho phép bị thiếu. Trong ví dụ trên, bất kỳ ai thuộc nhóm đều có thể truy cập thư mục và đọc các tệp nhưng không thể ghi vào thư mục.

Ba ký tự cuối cùng là các quyền mà tất cả người dùng có và như bạn có thể thấy trong ví dụ ở trên, các quyền này giống với quyền của nhóm.

Để thay đổi quyền cho một tệp hoặc thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh chmod . Lệnh chmod cho phép bạn chỉ định 3 số đặt quyền.

đọc quyền = 4

ghi quyền = 2

thực thi quyền = 1

Để có được một hỗn hợp các quyền bạn thêm các số với nhau. Ví dụ để có được quyền đọc và thực thi số bạn cần là 5, để có được quyền đọc và ghi số là 6 và để có được quyền ghi và thực thi số đó là 3.

Hãy nhớ rằng bạn cần phải xác định 3 số như một phần của lệnh chmod. Số đầu tiên là dành cho quyền của chủ sở hữu, số thứ hai là dành cho quyền của nhóm và số cuối cùng dành cho mọi người khác.

Ví dụ để có được quyền đầy đủ trên chủ sở hữu, hãy đọc và thực thi quyền trên nhóm và không có quyền đối với bất kỳ ai khác, hãy nhập như sau:

chmod 750 kiểm tra

Nếu bạn muốn thay đổi tên nhóm sở hữu một thư mục, hãy sử dụng lệnh chgrp.

Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn muốn tạo một thư mục mà tất cả các kế toán trong công ty của bạn có thể truy cập.

Trước hết, hãy tạo tài khoản nhóm bằng cách gõ như sau:

tài khoản groupadd

Nếu bạn không có sự cho phép chính xác để tạo một nhóm, bạn có thể cần phải sử dụng sudo để có thêm các đặc quyền hoặc chuyển sang một tài khoản có các quyền hợp lệ bằng lệnh su .

Bây giờ bạn có thể thay đổi nhóm cho một thư mục bằng cách gõ như sau:

tài khoản chgrp

Ví dụ:

kiểm tra tài khoản chgrp

Để cung cấp cho bất kỳ ai trong nhóm tài khoản đọc, viết và thực thi quyền truy cập cũng như chủ sở hữu nhưng chỉ đọc cho tất cả mọi người khác, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

chmod 770 kiểm tra

Để thêm người dùng vào nhóm tài khoản, có thể bạn sẽ muốn sử dụng lệnh sau:

usermod -a -G tài khoản

Lệnh trên gắn thêm nhóm tài khoản vào danh sách các nhóm thứ cấp mà người dùng có quyền truy cập.

Cách tạo thư mục và đặt quyền tại cùng một thời điểm

Bạn có thể tạo một thư mục và thiết lập quyền cho thư mục đó cùng một lúc bằng cách sử dụng lệnh sau:

mkdir -m777

Lệnh trên sẽ tạo một thư mục mà mọi người đều có quyền truy cập. Rất hiếm khi bạn muốn tạo bất kỳ thứ gì với loại quyền này.

Tạo một thư mục và bất kỳ phụ huynh nào được yêu cầu

Hãy tưởng tượng bạn muốn tạo một cấu trúc thư mục nhưng bạn không muốn tạo từng thư mục riêng lẻ cùng với cách thức và làm việc theo cách của bạn xuống một cái cây.

Ví dụ: bạn có thể đang tạo thư mục cho nhạc của mình như sau:

/ home / music / rock / alicecooper

/ home / music / rock / nữ hoàng

/ home / music / rap / drdre

/ home / music / jazz / louisjordan

Nó sẽ gây phiền toái khi phải tạo thư mục rock, sau đó là thư mục alice cooper và queen và sau đó tạo thư mục rap và thư mục dr dre và sau đó là thư mục jazz và sau đó là thư mục louisjordan.

Bằng cách chỉ định chuyển đổi sau, bạn có thể tạo tất cả các thư mục mẹ khi đang di chuyển nếu chúng chưa tồn tại.

mkdir -p

Ví dụ: để tạo một trong các thư mục được liệt kê ở trên, hãy thử lệnh sau:

mkdir -p ~ / music / rock / alicecooper

Nhận xác nhận rằng một thư mục đã được tạo

Theo mặc định, lệnh mkdir không cho bạn biết thư mục bạn đang tạo đã được tạo thành công chưa. Nếu không có lỗi xuất hiện thì bạn có thể giả định nó có.

Nếu bạn muốn có được đầu ra dài dòng hơn để bạn biết những gì đã được tạo ra, hãy sử dụng công tắc sau đây.

mkdir -v

Đầu ra sẽ nằm dọc theo các dòng của mkdir: tạo thư mục / đường dẫn / đến / directoryname .

Sử dụng & # 34; mkdir & # 34; trong một Shell Script

Đôi khi bạn sẽ muốn sử dụng lệnh “mkdir” như một phần của một kịch bản lệnh shell. Ví dụ, hãy xem một kịch bản chấp nhận một đường dẫn. Khi kịch bản được thực hiện, nó sẽ tạo thư mục và thêm một tệp văn bản duy nhất có tên là “hello”.

#! / bin / bash

mkdir $ @

cd $ @

chạm vào xin chào

Dòng đầu tiên nên được bao gồm trong mọi tập lệnh mà bạn viết và được sử dụng để cho thấy rằng đây thực sự là một tập lệnh BASH.

Lệnh “mkdir” được sử dụng để tạo thư mục. “$ @” ( Còn được gọi là tham số đầu vào ) ở cuối dòng thứ 2 và thứ 3 được thay thế bằng giá trị bạn chỉ định khi chạy tập lệnh.

Lệnh “cd” thay đổi vào thư mục bạn chỉ định và cuối cùng lệnh cảm ứng tạo ra một tệp rỗng có tên “hello”.

Bạn có thể thử kịch bản cho chính mình. Để làm như vậy, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

Mở cửa sổ đầu cuối (nhấn Alt và T nên thực hiện)

Nhập nano chúng tôi

Nhập các lệnh ở trên vào trình chỉnh sửa

Lưu tệp bằng cách nhấn CTRL và O cùng một lúc

Thoát tệp bằng cách nhấn CTRL và X cùng một lúc

Thay đổi quyền bằng cách gõ chmod + x chúng tôi

Chạy tập lệnh bằng cách gõ ./createhellodirectory.sh test

Khi bạn chạy kịch bản, một thư mục có tên “test” sẽ được tạo và nếu bạn thay đổi thư mục đó ( cd test) và chạy danh sách thư mục ( ls), bạn sẽ thấy một tập tin gọi là “hello”.

Cho đến nay rất tốt nhưng bây giờ hãy thử chạy bước 7 một lần nữa.

Một lỗi sẽ xuất hiện cho biết rằng thư mục đã tồn tại.

Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để cải thiện kịch bản. Ví dụ, nếu thư mục đã tồn tại, chúng tôi không đặc biệt quan tâm miễn là nó tồn tại.

#! / bin / bash

mkdir -p $ @

cd $ @

chạm vào xin chào

Nếu bạn chỉ định -p như một phần của lệnh mkdir thì nó sẽ không lỗi nếu thư mục đã tồn tại nhưng nếu nó không tồn tại thì nó sẽ tạo ra nó.

Như là xảy ra lệnh cảm ứng sẽ tạo ra một tập tin nếu nó không tồn tại nhưng nếu nó tồn tại nó chỉ đơn giản là sửa đổi ngày truy cập cuối cùng và thời gian.

Hãy tưởng tượng câu lệnh cảm ứng đã được thay thế bằng một câu lệnh echo viết văn bản vào một tệp như sau:

#! / bin / bash

mkdir -p $ @

cd $ @

Nếu bạn chạy lệnh “./createhellodirectory.sh test” một lần nữa và một lần nữa hiệu ứng sẽ là tập tin được gọi là “hello” trong thư mục kiểm tra sẽ phát triển lớn hơn và lớn hơn với ngày càng nhiều dòng với từ “hello” trong đó.

Bây giờ, điều này có thể hoặc có thể không như dự định nhưng chúng ta hãy nói bây giờ rằng đây không phải là hành động mong muốn. Bạn có thể viết một bài kiểm tra để đảm bảo thư mục không tồn tại trước khi bạn chạy lệnh echo như sau.

#! / bin / bash

nếu [$? -eq 0]; sau đó

cd $ @

lối thoát

fi

Kịch bản trên là phương pháp ưa thích của tôi để xử lý việc tạo thư mục. Lệnh mkdir tạo thư mục được truyền dưới dạng tham số đầu vào nhưng bất kỳ đầu ra lỗi nào được gửi đến / dev / null (nghĩa là về cơ bản nghĩa là hư không).

Dòng thứ ba kiểm tra trạng thái đầu ra của lệnh trước đó là câu lệnh “mkdir” và nếu nó thành công, nó sẽ thực hiện các câu lệnh cho đến khi đạt được câu lệnh “fi”.

Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo thư mục và thực hiện tất cả những thứ bạn muốn nếu lệnh thành công. Nếu bạn muốn làm điều gì khác nếu lệnh không thành công thì bạn có thể chỉ cần nhập một câu lệnh khác như sau:

#! / bin / bash

Trong kịch bản trên nếu câu lệnh mkdir hoạt động thì câu lệnh echo gửi từ “hello” đến cuối tệp có tên “hello” trong khi nếu nó không tồn tại một tệp mới sẽ được tạo ra có tên “hello” với từ ” xin chào “trong đó.

Cách Tạo Thư Mục Trong Huawei ? Creative Stop ▷ ?

Bạn vừa mua một chiếc điện thoại thông minh Huawei Và vì nó là điện thoại thông minh đầu tiên của bạn, bây giờ bạn có thể vui vẻ từ từ khám phá tất cả các tính năng của nó. Bạn không phải là một chuyên gia trong công nghệ – cho đến vài tháng trước, bạn hoàn toàn không muốn mua một chiếc điện thoại như vậy – nhưng cuối cùng bạn đã bị gia đình và bạn bè thuyết phục và bây giờ bạn ở đây để học cách khai thác tối đa thiết bị của mình. Nói chính xác hơn, bạn muốn học cách quản lý ứng dụng và các tài liệu theo cách có trật tự hơn, chèn chúng vào thư mục. Tôi đã đúng? Tuyệt vời, bạn biết tôi sẵn sàng giúp bạn.

Trên thực tế, trong phần hướng dẫn bạn sắp đọc, bạn sẽ thấy được giải thích cách tạo thư mục trên Huawei để bạn có thể giữ cho các ứng dụng của mình ngăn nắp hơn trên màn hình chính của điện thoại thông minh và lưu trữ tài liệu, ảnh, nhạc và các loại tệp khác có trật tự hơn trong bộ nhớ thiết bị (hoặc trong thẻ SD chèn vào nó). Tôi đảm bảo với bạn đây là một trò chơi của niños trong tất cả trường hợp.

Tạo một thư mục với ứng dụng

Tạo một thư mục với các tệp

quản lý tập tin

Giải pháp thay thế

Tạo một thư mục với ảnh và video

Thư viện ảnh

Giải pháp thay thế

Tạo một thư mục với ứng dụng

Bạn có muốn giữ cho màn hình chính của thiết bị của mình ngăn nắp hơn bằng cách đặt các biểu tượng ứng dụng vào các thư mục không? Không có gì có thể dễ dàng hơn. Làm theo hướng dẫn bên dưới và tìm hiểu cách thực hiện.

EMUI

Nếu bạn sử dụng giao diện chính Huawei mặc định ( EMUI), bạn có thể tạo một thư mục với các ứng dụng bằng cách thực hiện hai cử chỉ đơn giản.

Giữ ngón tay của bạn trên biểu tượng của một trong các ứng dụng mà bạn muốn đưa vào thư mục của mình.

Nếu không giải phóng áp lực, hãy kéo biểu tượng đến một ứng dụng khác mà bạn muốn đưa vào thư mục.

Bây giờ, bạn đã có được một thư mục với các biểu tượng cho hai ứng dụng bạn đã chọn. Đối với chỉnh sửa el tên, chọn nó và nhấn vào tên hiện tại của nó (ở trên). Sau đó viết tên mới mà bạn muốn đặt cho nó và thế là xong.

Mặt khác, nếu bạn muốn thêm các ứng dụng mới vào thư mục, hãy nhấn nút [+] bên trong nó, hãy đặt dấu kiểm bên cạnh các biểu tượng của ứng dụng bạn muốn thêm và nhấn vào OK para bảo vệ những thay đổi.

Một cách khác để thêm các ứng dụng mới vào các thư mục là chọn chúng trên màn hình chính của Android, giữ ngón tay của bạn trên chúng và kéo chúng đến các thư mục đích.

Tuy nhiên, nếu nghi ngờ, bạn có thể xóa ứng dụng khỏi một thư mục chỉ bằng cách mở thư mục đó, di chuột qua biểu tượng của ứng dụng bạn muốn xóa và kéo nó đến vị trí mong muốn trên màn hình chính.

Lưu ý: Tôi đã sử dụng điện thoại thông minh được trang bị Android 6.0 và EMUI 4.1.1 cho hướng dẫn. Trong mọi trường hợp, các chỉ dẫn tôi vừa cung cấp cho bạn phải hợp lệ cho tất cả các phiên bản Android và EMUI.

Giải pháp thay thế

UME không thích nó? Không vấn đề gì. Bạn có thể tin tưởng một trong nhiều các lựa chọn thay thế có sẵn trong Cửa hàng play và sử dụng chúng để chia các ứng dụng của chúng thành các thư mục. Một ví dụ? Nova Launcher không chỉ tùy biến cực kỳ nhanh mà còn rất nhanh trên các thiết bị đầu cuối cũ và cho phép bạn tạo các thư mục cả trên màn hình chính và trong ngăn kéo (nghĩa là màn hình có các biểu tượng của tất cả các ứng dụng được cài đặt trong thiết bị ). Nova Launcher có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, nhưng để sử dụng một số chức năng nâng cao, trong đó, chính xác là chức năng cho phép bạn tạo các thư mục trong ngăn kéo, bạn phải mua phiên bản đầy đủ của nó với giá 3 euro (mặc dù nó thường có sẵn với mức chiết khấu ngay cả khi ít hơn 1 euro).

Để sử dụng Nova Launcher làm trình khởi chạy mặc định cho điện thoại thông minh Huawei của bạn, hãy tiến hành như sau: tải xuống Nova từ Cửa hàng Play như bạn làm với bất kỳ ứng dụng nào khác, sau đó đi tới menu cài đặt…đi lên… ứng dụng và chọn Nâng cao ở dưới cùng bên trái.

Tại thời điểm này, chọn Thiết lập mặc định từ màn hình đã mở, đi tới Khởi chạy ứng dụng…chọn… Trình khởi chạy Nova từ danh sách các launcher có sẵn và trả lời Edita để cảnh báo xuất hiện trên màn hình.

Nhiệm vụ đã hoàn thành! Giờ đây, bạn đã có Nova Launcher như một ứng dụng để quản lý màn hình chính của thiết bị. Nếu bạn muốn tạo một thư mục bên trong nó, hãy làm theo những gì tôi đã giải thích cho EMUI: sau đó nhấn vào biểu tượng của ứng dụng đầu tiên mà bạn muốn đặt trong thư mục và kéo nó vào bất kỳ ứng dụng nào khác mà bạn muốn kết hợp với nó.

Một thư mục sẽ được tạo tự động, có thể được đổi tên chỉ bằng cách chạm vào nó và điền vào tên nằm ở dưới cùng của hộp màu trắng xuất hiện trên màn hình. Để sắp xếp các ứng dụng trong thư mục theo thứ tự bảng chữ cái, hãy mở thư mục bạn muốn sắp xếp lại, nhấn nút ⋮ ở dưới cùng bên phải của hộp màu trắng mở ra và chọn mục ứng dụng menu xuất hiện trên màn hình.

Trong số nhiều chức năng của nó, Nova Launcher cũng cung cấp khả năng thiết lập các hành động tùy chỉnh khi vuốt một thư mục. Để tận dụng tính năng này, hãy giữ ngón tay của bạn trên một trong các thư mục bạn đã tạo trên màn hình chính và chọn Edita từ menu xuất hiện.

Nếu bạn đã mua phiên bản Prime của Nova Launcher và muốn tạo các thư mục trong ngăn kéo ứng dụng, hãy nhấn vào vị trí “trống” trên màn hình chính, chọn biểu tượng Cài đặt xuất hiện ở dưới cùng bên phải (để truy cập cài đặt Trình khởi chạy Nova) và trước tiên hãy chuyển đến Menu ứng dụng sau đó trong Nhóm menu ứng dụng (ở cuối màn hình mở ra).

Bây giờ, chọn Thư mục… chạm vào nút … [+] nằm ở phía trên bên phải, nhập tên bạn muốn gán cho thư mục và nhấp vào Thêm xác nhận. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào tên của thư mục bạn vừa tạo, chọn ứng dụng bạn muốn bao gồm trong đó (đặt dấu kiểm bên cạnh tên của họ) và nhấn chính mũi tên quay lại (trên cùng bên trái) để lưu các thay đổi.

Sau đó, bạn có thể sửa đổi các thư mục trong ngăn bằng cách quay lại cài đặt Nova Launcher và chọn chúng từ menu Các nhóm menu ứng dụng; Thư mục.

Nova Launcher cũng không phải là sở thích của bạn? Không vấn đề gì. Có nhiều launcher khác dành cho Android, tất cả đều hợp lệ, cho phép bạn tạo các thư mục trên màn hình chính (và đôi khi cả trong ngăn kéo): Tôi đã báo cáo một số trong số chúng trong bài đăng của mình về launcher tốt nhất cho Android.

Mặt khác, nếu bạn quan tâm đến việc tạo thư mục ẩn Để che giấu sự hiện diện của một số ứng dụng trên thiết bị của bạn, hãy đọc hướng dẫn của tôi về cách ẩn ứng dụng Android.

Tạo một thư mục với các tệp

Android cho phép bạn tự do quản lý các tệp và thư mục như khi bạn làm trên máy tính của mình: chỉ cần truy cập một trong nhiều quản lý tập tin có sẵn cho hệ thống robot xanh.

quản lý tập tin

Nếu bạn muốn tạo thư mục chứa tài liệu, hình ảnh, nhạc hoặc bất kỳ tệp nào khác được tạo trên thiết bị hoặc tải xuống từ Internet, bạn có thể dùng đến quản lý tập tin Trình quản lý tệp đã bao gồm “tiêu chuẩn” trên các thiết bị Huawei.

Để sử dụng Trình quản lý tệp, hãy nhấn vào biểu tượng của nó từ màn hình chính (thư mục màu be) và chọn tab Địa phương màn hình mở ra. Tại thời điểm này, hãy chọn xem bạn có muốn quản lý các tệp trên bộ nhớ trong trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn hoặc trên Thẻ SD được cài đặt sau. Tôi cũng báo cáo sự hiện diện của Bảo hiểm Thông qua đó có thể tạo một thư mục được bảo vệ và giữ tất cả các tài liệu quan trọng nhất bên trong.

Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là mở đường dẫn mà bạn muốn tạo thư mục của mình, nhấn nút Thư mục mới ở phía dưới bên trái, hãy nhập tên để gán nó vào thư mục trong trường văn bản và nhấn nút. tiết kiệm .

Khi bạn đã tạo xong thư mục, bạn có thể sao chép bao nhiêu tệp tùy ý vào đó. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến tệp bạn quan tâm trong Quản lý tệp và kích hoạt chế độ lựa chọn bằng cách thực hiện vòi mở rộng trong bất kỳ chúng.

Sau đó, đặt dấu kiểm bên cạnh tên của tất cả các tệp mà bạn muốn sao chép vào thư mục bạn đã tạo trước đó và nhấn nút Copia ở dưới cùng bên trái. Nếu thay vì sao chép các tệp bạn muốn di chuyển chúng bằng cách xóa chúng khỏi vị trí ban đầu, hãy chạm vào phím. Di chuyển nó cũng ở phía dưới bên trái.

Để kết thúc, hãy mở cá chép mà bạn đã tạo trước đó, hãy nhấn nút Catch nằm ở phía dưới bên phải và đợi quá trình sao chép hoặc chuyển tệp hoàn tất. Dễ dàng hơn thế ?!

Giải pháp thay thế

Nếu không thích ứng dụng quản lý tệp của Huawei, bạn có thể tạo các thư mục và sắp xếp các tệp của mình bằng các trình quản lý tệp miễn phí khác từ Google Cửa hang tro chơi. Một số ví dụ? X-Plore File Manager, Total Commander hoặc File Manager +, tất cả đều rất tiện lợi và dễ sử dụng. Hãy lấy một ví dụ thực tế ngay bây giờ.

Nếu bạn muốn tạo một thư mục trong Trình quản lý tệp X-Plore, hãy khởi động ứng dụng và chọn xem bạn có muốn hoạt động trong bộ nhớ trong của thiết bị hoặc trong Thẻ SD được chèn vào cuối cùng. Nếu bạn chọn thẻ SD, bạn sẽ được yêu cầu quyền viết dữ liệu trên thẻ, sau đó nhấn OK, chọn biểu tượng của Thẻ SD màn hình mở ra và bạn chạm vào Chọn để hoàn thành thao tác (chỉ cần thực hiện một lần).

Lúc này, bạn vào đường dẫn mà bạn muốn tạo thư mục, chọn mục Tạo thư mục từ thanh bên trái, nhập tên bạn muốn gán cho thư mục trong trường văn bản và lưu nó bằng cách nhấn nút OK.

Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là sao chép hoặc di chuyển các tệp bạn quan tâm vào thư mục bạn đã tạo. Đi đến đường dẫn chứa các tệp mà bạn quan tâm, chọn chúng bằng cách sử dụng đánh dấu trình bày bên cạnh tên của họ và chọn Sao chép vào clipboard từ thanh bên phải.

Để hoàn tất, hãy quay lại thư mục của bạn và nhấp vào Catch (dưới cùng bên phải) để bắt đầu sao chép dữ liệu. Nếu thay vì sao chép dữ liệu, bạn muốn di chuyển dữ liệu đó bằng cách xóa dữ liệu khỏi vị trí ban đầu, hãy đặt dấu kiểm bên cạnh Chế độ di chuyển (cuối màn hình).

Lấy làm tiếc? Bạn có muốn quản lý các thư mục trên thiết bị Huawei của mình bằng cách hoạt động như một PC không? Không có gì là không thể, trên thực tế. Bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn trong hướng dẫn của tôi về cách kết nối Huawei với PC và bạn sẽ chắc chắn làm được. công ty trong một thời gian ngắn

Tạo một thư mục với ảnh và video

Sử dụng trình quản lý tệp mà tôi vừa đề xuất, bạn có thể tạo các thư mục cũng chứa ảnh và video (bạn có thể tìm thấy ảnh và video được quay bằng máy ảnh trên điện thoại thông minh của bạn trong thư mục DCIM). Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ cho nội dung đa phương tiện của mình thực sự có tổ chức và bạn muốn duyệt qua chúng một cách có trật tự, tôi khuyên bạn nên sử dụng album cổ điển thay vì thư mục.

Thư viện ảnh

Nếu bạn muốn tạo một album ảnh trong ứng dụng Thư viện ảnh của thiết bị Huawei của bạn, hãy kích hoạt chế độ lựa chọn bằng cách vòi mở rộng vào một trong những hình ảnh (hoặc video) mà bạn muốn sao chép vào album mới, sau đó đặt đánh dấu trên hình thu nhỏ của tất cả các mục bạn muốn “chuyển” và nhấn vào Di chuyển ở dưới cùng bên trái.

Trong màn hình mở ra, hãy bấm phím. Album mới ở dưới cùng, gõ tên bạn muốn gán cho album trong hộp xuất hiện; chọn xem bạn có muốn lưu album vào bộ nhớ của điện thoại hoặc trong Thẻ SD (chọn một trong hai tùy chọn có sẵn) và nhấp vào OK Để hoàn thành các hoạt động.

Sau đó, bạn có thể thêm nhiều ảnh hơn vào album mà bạn đã tạo bằng cách chỉ cần chọn hình thu nhỏ của nội dung mà bạn quan tâm (luôn có trong ứng dụng Thư viện ảnh), bằng cách nhấn nút Di chuyển ở phía dưới bên trái và chọn album của bạn trên màn hình mở ra. Để duyệt ảnh trong album, bạn có thể chọn tab Album của ứng dụng Galleria.

Giải pháp thay thế

Ứng dụng Thư viện trên điện thoại thông minh của bạn không đủ thoải mái? Bạn có muốn sắp xếp các album ảnh và video của mình để chúng được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị của bạn không? Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa: bạn sẽ phải tìm kiếm Google Ảnh.

Để tạo album trong Google Photos, bạn chỉ cần mở ứng dụng, chọn tab Hình ảnh và kích hoạt chế độ lựa chọn bằng cách thực hiện vòi mở rộng trong một trong các ảnh hoặc video sẽ được sao chép vào album mới. Sau đó, chọn nội dung khác để thêm vào album (kiểm tra hình thu nhỏ của nó), nhấp vào nút + nằm ở phía trên bên phải, chọn tùy chọn Album trong menu xuất hiện ở dưới cùng và viết tiêu đề bạn muốn gán cho bộ sưu tập ảnh và phim của mình.

Sau đó, bạn có thể thêm ảnh mới vào album của mình chỉ bằng cách chọn hình thu nhỏ của chúng và nhấn phím. + nằm ở trên cùng bên phải và chọn tên album từ menu xuất hiện trên màn hình (bạn sẽ phải cuộn qua menu).

Cách Tạo Thư Mục Trong Gmail Stop Dừng Sáng Tạo ▷

Cách tạo một thư mục trong Gmail. Sau khi đọc hướng dẫn của tôi về cách gmail hoạt động, đã quyết định tin tưởng vào dịch vụ nổi tiếng của Google để quản lý email của bạn. Trong một thời gian ngắn, bạn đã làm quen với các tính năng chính của nó, nhưng vẫn còn một điều bạn chưa thể làm: thêm một thư mục tùy chỉnh mới trong Gmail để lưu trữ thư của bạn một cách tốt nhất. Vì lý do này, bạn muốn nhận lại sự giúp đỡ của tôi và biết thủ tục chi tiết để thành công trong nỗ lực của bạn.

Vì vậy, để tôi nói với bạn, bạn đã đến đúng nơi vào đúng thời điểm! Với hướng dẫn này, trên thực tế, tôi sẽ giải thích Cách tạo thư mục trong Gmail cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để tổ chức tốt hơn hộp kiểm của bạn e-mail. Ngoài ra, tôi sẽ chỉ cho bạn quy trình chi tiết để tạo một thư mục mới trong Gmail từ PC, điện thoại di động và máy tính bảng. Và tôi cũng sẽ cho bạn biết cách tùy chỉnh các thư mục đã tạo và cách thêm tin nhắn mới.

Hãy làm đi.

Cách tạo thư mục trong Gmail: nhãn.

Nếu ý định của bạn là tạo một thư mục trong Gmail, có thể hữu ích khi biết rằng các thư mục được gọi nhãn.

Cuối cùng, bạn nên biết rằng có thể thêm nhiều thẻ vào một tin nhắn. Tuy nhiên, bằng cách xóa email trong câu hỏi, nó sẽ bị xóa khỏi tất cả các thẻ.

Cách tạo thư mục trong Gmail từ PC

Thủ tục cho tạo một thư mục trong Gmail từ PC Thật nhanh và dễ dàng. Tất cả bạn phải làm là đăng nhập vào dịch vụ email của Google bằng tài khoản của bạn và nhấp vào nút để tạo thẻ mới.

Bây giờ, chạm vào mục hơn hiển thị trong thanh bên trái nhấp vào tùy chọn Tạo thẻ mới và nhập tên của thư mục bạn đang tạo trong trường Nhập tên cho thẻ mới.

Tại thời điểm này, để bắt đầu thêm email vào thẻ đã tạo mới, hãy đặt dấu kiểm bên cạnh các email bạn quan tâm, nhấp vào biểu tượng của nhãn, ở trên cùng và nhấn tên thư mục trong câu hỏi. Ngoài ra, nhấp chuột phải vào tin nhắn bạn quan tâm, chọn tùy chọn Di chuyển đến o Dán nhãn là và chọn nhãn bạn thích.

Một cách khác để tạo nhãn

Ngoài quy trình tôi vừa trình bày cho bạn, bạn nên biết rằng có những giải pháp khác để tạo nhãn mới trong Gmail. Thực tế, bạn cũng có thể tạo một thư mục trong dịch vụ email nổi tiếng của Google bằng cách nhấp chuột phải vào một thư email và chọn tùy chọn Dán nhãn là y Tạo mới từ menu mở ra.

Bất kể quy trình bạn đã đặt để tạo nhãn trong Gmail là gì, sẽ hữu ích khi biết rằng bạn có thể tùy chỉnh màu của từng thư mục được tạo bất cứ lúc nào. Để thực hiện việc này, chọn nhãn bạn quan tâm ở thanh bên bên trái, nhấn biểu tượng tương đối của ba điểm và chọn tùy chọn Màu nhãn từ menu xuất hiện.

Sau đó chọn một trong các màu có sẵn, nếu không hãy chọn tùy chọn Thêm màu tùy chỉnh cho phép bạn thay đổi cả màu nền mà màu văn bản của thẻ đã chọn.

Cuối cùng, nếu bạn có ý định thay đổi tên hoặc lồng của thư mục, bạn có thể chọn tên mà bạn quan tâm ở thanh bên trái, nhấn biểu tượng tương đối của thư mục ba điểm và chọn tùy chọn . Mặt khác, nếu bạn muốn xóa thẻ, hãy nhấn mục Xóa thẻ và bấm vào nút Tẩy.

Cách tạo thư mục trong Gmail từ điện thoại di động và máy tính bảng

Gmail cũng có sẵn dưới dạng ứng dụng dành cho thiết bị Android y iPhone / iPad và nó cũng có thể được sử dụng để quản lý các tài khoản email thuộc về các nhà cung cấp khác (ví dụ: OutlookYahooGratis, v.v.). Từ điện thoại di động và máy tính bảng bạn có thể tạo thư mục mới và lưu trữ tin nhắn của mình theo cách tốt nhất, nhưng trên thiết bị Android, để thêm thẻ mới, bạn phải tiến hành từ trình duyệt.

Tạo thư mục Gmail trên Android

Như đã đề cập trong các dòng trước, cho tạo thư mục Gmail trên Android bạn phải sử dụng trình duyệt được cài đặt trên thiết bị của mình.

Do đó, để tiếp tục, được kết nối với trang Gmail chính, chọn tùy chọn Sử dụng phiên bản web và nhấn nút,, trên cùng bên trái, sau đó nhấn vào mục ở cuối trang, để chuyển sang phiên bản máy tính để bàn của trang Gmail.

Tuy nhiên, để gắn thẻ thư, bạn có thể sử dụng ứng dụng Gmail. Tất cả bạn phải làm là chọn tin nhắn bạn quan tâm, nhấn biểu tượng ba điểm, ở góc trên bên phải, chọn tùy chọn Di chuyển đến (để di chuyển một tin nhắn từ thẻ này sang thẻ khác) hoặc Chỉnh sửa nhãn và đặt dấu kiểm bên cạnh nhãn bạn muốn gán cho tin nhắn đã chọn.

Tạo thư mục Gmail trên iPhone

Không giống như Android, có thể tạo thư mục Gmail trên iPhone (và trên iPad) bằng ứng dụng dịch vụ email chính thức của Google. Tuy nhiên, việc tạo nhãn phụ không được phép.

Để thêm thư mục mới, hãy khởi động ứng dụng Gmail và nếu bạn chưa có, hãy nhấn nút truy cập, để truy cập hộp thư đến của bạn. Bây giờ, chạm vào nút, ở góc trên bên trái và chọn tùy chọn Tạo mới. Trên màn hình mới xuất hiện, nhập tên của thẻ vào trường Viết tên và nhấn nút cuối cùng, trên cùng bên phải, để tạo thư mục.

Để thêm một tin nhắn mới vào thẻ vừa tạo, hãy mở tin nhắn bạn quan tâm, chạm vào biểu tượng ba điểm, ở góc trên bên phải, chọn tùy chọn Di chuyển đến o Thay đổi nhãn từ menu được đề xuất và đặt dấu kiểm bên cạnh thư mục bạn quan tâm.

Cách tạo thư mục dùng chung trong Gmail

Bạn có muốn tạo thư mục dùng chung trong Gmail? Trong trường hợp này, tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng không thể cho phép người dùng khác truy cập các nhãn riêng lẻ trong hộp thư đến email của bạn. Tuy nhiên, mặc dù mỗi hộp Gmail được thiết kế để sử dụng bởi một người dùng, việc chia sẻ tài khoản của bạn với người khác được cho phép.

Cho phép người khác truy cập gmail của bạn

Do đó, nếu, ý định của bạn là cho phép những người đáng tin cậy, được kết nối với trang chính của dịch vụ, để truy cập tài khoản Gmail của bạn, truy cập email của bạn, nhấp vào biểu tượng của bánh răng, trên cùng bên phải và chọn mục cài đặt từ menu mở ra.

Trên màn hình mới xuất hiện, chọn thẻ Tài khoản và nhập khẩu, xác định vị trí phần Cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn và bấm vào mục Thêm tài khoản khác. Sau đó nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản Google của người bạn muốn chia sẻ Gmail trong trường tương ứng và nhấn các nút Bước tiếp theo y Gửi email, để cấp quyền truy cập.

Trong một vài phút, người dùng được mời sẽ nhận được email từ Gmail: bằng cách nhấp vào liên kết mà nó chứa và nhấn nút xác nhận, bạn có thể chấp nhận lời mời và truy cập hộp thư đến của mình, cả hai để đọc các tin nhắn nhận được và gửi email thay cho bạn.

Cho đến nay bài viết hôm nay về cách tạo một thư mục trong Gmail.