Cách Tải Phần Mềm Đọc Xml / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Rafs.edu.vn

Hướng Dẫ Tải Phần Mềm Đọc File Xml Đơn Giản Dễ Dàng

1. iTaxViewer – phần mềm đọc file xml trên máy tính nhanh chóng và chính xác

iTaxViewer là một phần mềm hỗ trợ đọc file xml với cách sử dụng rất đơn giản, việc của bạn là chỉ cần tải iTaxViewer và mở file xml ra là có thể đọc được nội dung file rồi. iTaxViewer là phần mềm đọc đuôi xml phổ biến trong ngành thuế.

Ứng dụng iTaxViewer giúp các doanh nghiệp đọc các tài liệu như tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo hóa đơn hay tờ khai tháng … chính xác, nhanh chóng và dễ dàng. iTaxViewer cho phép bạn đọc kỹ các nội dung của văn bản một cách chính xác, tỉ mỉ, tránh việc thiếu sót thông tin.

2. Tính năng chính của phần mềm đọc file xml iTaxViewer

iTaxViewer hỗ trợ đọc file *.xml được kết xuất từ phần mềm iHTKK mới nhất.

iTaxViewer đọc được nhiều file như: Tờ khai tháng, quý; báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn, tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử nhanh chóng.

iTaxViewer phần mềm đọc file xml nhanh chóng và chính xác

3. Tổng hợp các tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.6.1

iTaxViewer hỗ trợ doanh nghiệp việc lập và gửi cũng như tra cứu hồ sơ đăng ký cấp MST cá nhân/đăng ký thay đổi thông tin cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan chi trả thu nhập theo mẫu 05-ĐK-TH-TCT (Phân hệ Doanh nghiệp và Phân hệ Cá nhân) .

Ứng dụng cũng cho phép bổ sung Tra cứu dữ liệu lịch sử về đăng ký thuế từ hệ thống TNCNOnline: Hỗ trợ tra cứu dữ liệu lịch sử về đăng ký thuế và người phụ thuộc trước đây đã nộp trên hệ thống TNCNOnline (Phân hệ Doanh nghiệp và Phân hệ Cá nhân).

Cho phép Bổ sung Tra cứu nghĩa vụ kê khai theo tháng (Phân hệ Doanh nghiệp).

Hiện nay doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA cung cấp thì cũng cần tải iTaxviewer 1.6.1 mới có thể sử dụng được.

Hiện nay, phiên bản iTaxViewer mới đã khắc phục được các lỗi:

Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử.

Hỗ trợ Internet explorer 11.

Đã view được tờ khai trên Windows 10, Windows 8 và Windows 7.

Sửa lỗi hiển thị tờ khai và phụ lục các tờ khai.

4. Cài đặt phần mềm đọc file xml – iTaxViewer

Sau khi tải phần mềm iTaxViewer từ các trang uy tín, bạn download về máy và bắt đầu cài đặt. Khi màn hình cài đặt xuất hiện bạn chọn Next.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm đọc đuôi xml

Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ đọc file xml

Tiếp theo bạn chọn Install để tiến hành tự động cài đặt.

Bây giờ bạn có thể dễ dàng tải file xml và kích đúp vào file là có thể đọc file dễ dàng rồi.

Đọc Ghi Dữ Liệu Xml Trong C#

Trong một số trường hợp, việc lưu trữ giữ liệu vào các file XML là giải pháp tốt nhất, chúng thường được sử dụng để lưu trữ các thiết đặt hiển thị hoặc một số thông tin không cần bảo mật. Tương tự như với file text, tuy nhiên nó được tổ chức theo một cấu trúc dữ liệu và dễ dàng truy vấn sử lý hơn file thông thường. Bài viết sau đây mình sẽ chia sẻ với bạn cách để thêm, xóa, sửa dữ liệu XML (CRUD XML in C#) trong ngôn ngữ lập trình C#.

Cấu trúc tệp dữ liệu XML

Đầu tiên bạn cần tạo ra một cấu trúc dữ liệu XML.

Thiết kế giao diện và import thư viện xử lý XML trong C#

Trong phần thiết kế này mình sử dụng những control cơ bản như textbox, button, và listview để hiển thị dữ liệu. Thiết kế như hình sau.

Tiếp theo mình sẽ import thư viện sử lý XML đó là using System.Xml.Linq;.

Bây giờ mình sẽ đi qua từng chức năng thao tác với XML trong C#.

Đọc dữ liệu từ XML và hiển thị trên ListView trong C#

Đầu tiền chúng ta sẽ khai báo một biến lưu đường dẫn đến tệp file xml cần xử lý. mình khai báo như sau:

private string path = "..\..\TestData.xml";

mình sử dụng “..\..\ ” là vì tệp xml này đang nằm ở ngoài thư mục gốc. Nếu debug nó sẽ không tìm thấy file này trong thư mục Debug nên bạn phải ra ngoài 2 lần (mục debug nằm trong bin/debug).

Bây giờ mình sẽ tạo một hàm để load dữ liệu như sau.

private void loaddata() { try { listView1.Items.Clear(); DataSet dataSet = new DataSet(); dataSet.ReadXml(path); DataTable dt = new DataTable(); dt = dataSet.Tables["Student"]; int i = 0; foreach (DataRow dr in dt.Rows) { listView1.Items.Add(dr["ID"].ToString()); listView1.Items[i].SubItems.Add(dr["Name"].ToString()); listView1.Items[i].SubItems.Add(dr["Age"].ToString()); i++; } } catch (Exception) { } }

Hàm trên mình kết hợp tải dữ liệu và đọc vào Listview. Trong hàm trên mình sử dụng dataset để đọc dữ liệu từ XML qua tệp được khai báo trong biến Path. Mình tạo thêm một datatable để lấy dữ liệu từ item Student. Cuối cùng mình sử dụng một hàm Foreach đọc dữ liệu từ datatable và đưa vào các Items của Listview. Lưu ý là mình có sử dụng hàm bẫy lỗi Try...Catch... để hạn chế lỗi khi tệp XML bị vấn đề. Sau khi viết xong hàm bạn có thể gọi hàm này từ form load và test thử.

Thêm dữ liệu từ XML trong C#

Khi thêm dữ liệu, bạn phải chú ý thêm ID làm sao đó để nó khác với các ID còn lại. Thông thường mình sẽ sử dụng thời gian, chuyển đổi thành các chuỗi nối với nhau tạo ra một dãy số khác nhau theo thời gian để làm ID. Đoạn code sau mình viết trong nút thêm.

string day = DateTime.Now.Day.ToString(); string month = DateTime.Now.Month.ToString(); string year = DateTime.Now.Year.ToString(); string hour = DateTime.Now.Hour.ToString(); string minute = DateTime.Now.Minute.ToString(); string second = DateTime.Now.Second.ToString(); long id = long.Parse(day + month + year + hour + minute + second); try { XDocument testXML = XDocument.Load(path); XElement newStudent = new XElement("Student", new XElement("Name", textBox1.Text), new XElement("Age",textBox2.Text)); var lastStudent = testXML.Descendants("Student").Last(); long newID = Convert.ToInt64(lastStudent.Attribute("ID").Value); newStudent.SetAttributeValue("ID", id); testXML.Element("Students").Add(newStudent); testXML.Save(path); loaddata(); } catch (Exception err) { MessageBox.Show(err.Message); }

Trong đoạn code thêm trên mình sử dụng kết hợp một chuỗi, ngày+tháng+năm+giờ+phút+giây để làm ID. Nếu bạn thấy dữ liệu được ghi vào nhiều hơn có thể sử dụng thêm mili giây. Tất cả mình sẽ đưa về một biến kiểu long có tên là ID.

Tiếp theo bạn khai báo một document có tên là testXML hay cái gì tùy và đưa đường dẫn file XML vào, sau đó mình sẽ tạo ra một đối tượng Element có tên là newStudent sau đó truyền vào các thuộc tính Element con như Name và Age. Mình sẽ sử dụng SetAttributeValue để chèn ID vào id trong tag Student. Cuối cùng là mình add cái Element newStudent vào bảng Students và save lại theo đường dẫn path. Khúc cuối mình có gọi lại hàm loaddata để lấy dữ liệu lên lại hiển thị trên listview. Mình cũng sẽ để toàn bộ mã này trong hàm Try...Catch... để theo dõi lỗi phát sinh.

Xóa dữ liệu từ XML trong C#

Trước khi muốn xóa dữ liệu bạn phải biết được ID cần xóa của dòng dữ liệu đó. Trong một số phần mềm được thiết kế tinh tế, người ta không show ra loại ID này vì nó không có nghĩa với người dùng. Người dùng cũng không muốn gõ một đoạn số dài để xóa, vì thế nên mình cần có một thao tác đặt biệt để lấy ID của trường muốn xóa trước. Điều này cũng được áp dụng cho việc sửa.

Trong bài này mình sử dụng Listview nên mình sẽ sử dụng sự kiện SelectedIndexChanged của nó và viết một đoạn code như sau.

foreach (ListViewItem item in listView1.SelectedItems) { chúng tôi = item.SubItems[1].Text; chúng tôi = item.SubItems[2].Text; chúng tôi = item.SubItems[0].Text; }

Đoạn tên có thể dễ hiểu là mình sẽ lặp những Item trong cái dòng được selected và lưu vào biến item biến này là một mảng chứa nhiều trường được đánh số từ 0 trở lên. Bạn có thể nhấn vào listview và chọn edit colum để chỉnh sửa các trường phù hợp.

Các trường này mình sẽ lấy dữ liệu lên các textbox phục vụ cho mục đích sửa sau này luôn ID bạn có thể dùng một biến để lưu lại hoặc cho nó show ra luôn cho dễ kiểm soát.

Sau khi đã lấy được ID lên textbox, mình tiến hành viết code cho nút xóa để xóa dữ liệu xác định.

try { if (textBox3.Text != "1112201518597") { XDocument testXML = XDocument.Load(path); cStudent.Remove(); testXML.Save(path); loaddata(); } else { MessageBox.Show("vui lòng không xóa trường này !"); } } catch (Exception err) { MessageBox.Show(err.Message); }

Trong đoạn này mình có sử dụng một hàm if để kiểm tra và không cho xóa dòng có ID đầu tiên. Dĩ nhiên bạn có nhiều cách khác như kiểm tra nếu dữ liệu chỉ có một dòng thì không cho xóa,… nhưng ở đây mình làm nhanh. Tiếp theo như thông thường mình sẽ tạo ra một document có tên testXML và load đường dẫn file XML lên, sau đó mình sẽ sử dụng một câu truy vấn Linq để lấy ra một element có ID như yêu cầu, sau đó là sử dụng phương thức Remove() để xóa element này đi và cuối cùng là save nó lại và load dữ liệu thay đổi lên. Mình vẫn sử dụng hàm try…catch để bắt lỗi xảy ra.

Sửa dữ liệu từ XML trong C#

Cũng tương tự như xóa, mình cũng cần lấy ID và các nội dung cũ lên để người dùng sửa. Tuy nhiên mình sẽ không cần viết lại nữa thì ở trên mình đã viết rồi. bây giờ mình sẽ code cho nút sửa như sau:

try { XDocument testXML = XDocument.Load(path); cStudent.Element("Name").Value = textBox1.Text; cStudent.Element("Age").Value = textBox2.Text; testXML.Save(path); loaddata(); } catch (Exception err) { MessageBox.Show(err.Message); }

Đọc File .Chm Bằng Phần Mềm Nào?

Định dạng File .CHM không hẳn phổ biến nhưng trong trường hợp bạn gặp phải thì bạn sẽ đọc file. CHM bằng phần mềm nào. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó.

.CHM là phần mở rộng của một loại file, tập tin được sử dụng phổ biến trong máy tính, tuy nhiên không thu hút được nhiều sự chú ý từ người dùng. CHM còn được biết tới là một định dạng mặc định của Windows, không giống như cách đọc file PDF với Adobe reader hay Foxit Reader. Nói về độ phổ biến thì Foxit Reader với định dạng file PDF được sử dụng phổ biến hơn. Nhưng nếu bạn tìm hiểu sâu hơn về định dạng file này cũng như các đọc file .CHM sẽ thấy có rất nhiều điều thú vị về định dạng này.

1. Ưu, nhược điểm của file .CHM Ưu điểm:

File .chm có dung lượng thấp hơn những định dạng khác, gọn nhẹ.

File được quản lí dưới dạng cây thư mục, trực quan, dễ theo dõi.

Khi được sao chép sang máy tính khác, khi đọc file .chm có thể hoạt động trơn tru với các máy tính cài hệ điều hành từ Windows 98 trở lên.

Nhược điểm:

Các công cụ mở rộng và hỗ trợ khá ít, lượng phần mềm hỗ trợ còn nghèo nàn.

Các công cụ văn phòng hiện nay không thể tạo file .chm, cần phải có công cụ chuyên dụng để tạo file.

2. Cách đọc file .CHM

Trình đọc File .chm được tích hợp sẵn trong máy tính, nên bạn không cần phải cài đặt phần mềm hỗ trợ như những định dạng .pdf, .doc, chúng tôi nhiên, để sử dụng định dạng này một cách tốt, thuật tiện nhất, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn phần mềm FlyHelp.

Bước 2: Tìm đến thư mục chứa file .CHM chọn Open.

Bước 3: Ngay sau đó, nội dung của file .CHM sẽ được thực thi vào khởi tạo tại thư mục chứa file .CHM đó.

Bước 6: Ngay sau đó, trình duyệt mặc định Internet Explorer sẽ mở mục bạn muốn đọc, nội dung hiển thị rất rõ ràng.

Bước 2: Giao diện cài đặt xuất hiện bạn chọn Next.

Bước 3: Tiếp theo, tích chọn I accept the agreement rồi chọn Next để tiếp tục.

Bước 4: Tiếp theo, chọn Browse.. để chọn thư mục cài đặt.

Ở đây tôi đã chọn thư mục cài đặt là: G:taimienphi.vnFly Help, sau đó chọn Next.

Bước 5: Kế tiếp bạn chọn Browse… để chọn nơi tạo Shortcut. Sau đó ấn Next .

Bước 6: Tiếp theo, bạn tích chọn ô Create a desktop icon nếu muốn tạo biểu tượng ở màn hình Desktop, rồi chọn Next

Bước 7: Sau đó, chọn Install để tiến hành cài đặt FlyHelp.

Bước 8: FlyHelp sẽ nhanh chóng được cài đặt.

Bước 9: Sau đó, bạn tích chọn Launch FlyHelp để khởi động và ấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Cách Cài Foxit Reader, Phần Mềm Đọc File Pdf

Bạn cần một phần mềm đọc file PDF đơn giản dễ sử dụng , người dùng dễ dàng chỉnh sửa pdf bằng Foxit Reader. và thực hiện nhiều công việc khác xoay quanh phần mềm Foxit Reader

Cài Foxit Reader, công cụ đọc PDF

Tính năng chính của Foxit Reader:– Xem file PDF đơn giản.– Chia sẻ các file PDF.– Tạo mật khẩu bảo vệ PDF.– Chèn Watermark.

Bài viết sau xin hướng dẫn bạn cách cài Foxit Reader giúp bạn đọc PDF trên máy tính, laptop

Cài Foxit Reader, công cụ đọc PDF

Bước 1: Trước hết bạn cần download và cài đặt phần mềm trên máy tính tải về : Download Foxit Reader.

Khi quá trình tải file hoàn tất, bạn mở file cài đặt Foxit Reader lên. Một cửa sổ hiện ra và thông báo cho người dùng điều khoản sử dụng phần mềm Foxit Reader. Bạn nhấn Next để sang bước tiếp theo,

Sau khi nhấn Next, một cửa sổ mới hiện ra thông báo cho người dùng những điều khoản sử dụng phần mềm Foxit Reader. Sau khi tìm hiểu kĩ về điều khoản sử dụng, bạn nhấn I accept term in the license agreement rồi nhấn Next.

Bước 2: Tại cửa sổ mới, hệ thống này sẽ chuyển sang phần tùy chỉnh đường dẫn nơi lưu trữ phần mềm. Bạn có thể tùy chỉnh nơi lưu trữ phần mềm bằng cách nhấn vào Browse… Sau khi đã hoàn thành việc tùy chỉnh bạn có thể nhấn next để sang bước tiếp theo.

Bước 3: Sau khi nhấn Next, hệ thống đã chuyển sang phần cho phép bạn cài đặt cài đặt phần mềm…Có 2 chế độ cài đặt là Full installation và Custom Installation.

Full installation là chế độ cài đặt toàn bộ. Chế độ này sẽ cài đặt đẩy đủ tính năng của phần mềm Foxit Reader vào máy tính. Theo chúng tôi thì bạn nên lựa chọn chế độc cài đặt này.

Custom Installation là chế độ tùy chỉnh cài đặt. Chế độ này cho phép bạn thêm hoặc bỏ một số tính năng không cần thiết.Sau khi lựa chọn xong, bạn nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo.

Sau khi đã chọn được chế độ cài đặt Foxit Reader phù hợp các bạn nhấn Next để chuyển sang phần khác.

Sau khi nhấn Next, hệ thống chuyển sang cửa sổ khác. Cửa sổ này cung cấp cho người dùng chỉnh sửa một số tùy chỉnh khác như là tạo biểu tượng ngoài Desktop, tạo icon trên Quick Luanch, hoặc tùy chọn để phần mềm Foxit Reader trở thành phần mềm chính thức để mở các văn bản PDF.

Sau khi tùy chỉnh xong bạn nhấn Next để chuyển sang bước thứ tư.

Bước 4: Tại bước này, hệ thống thông báo qua cho người dùng sơ qua những gì mà bạn thiết lập ở các bước trước đó. Ngoài ra, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận lần nữa quá trình cài đặt Foxit Reader.Để chuyển sang quá trình cài đặt bạn nhấn nút Install.

Sau khi nhấn, Install hệ thống sẽ tự động giải nén cài đặt phần mềm vào máy tính của bạn.

Bước 5: Sau khi quá trình cài đặt Foxit Reader hoàn tất, hệ thống cài đặt sẽ thông báo cho bạn bằng một của sổ mới rằng quá trình cài đặt thành công. Để hoàn thành quá trình cài đặt, bạn nhấn nút Finish để hoàn thành quá trình.

Giao diện chính của Foxit Reader

Với phần mềm này, bạn có thể mở trực tiếp một trang Web ngay lập tực khi nhấp chuột vào một thanh địa chỉ URL có sẵn trong tài liệu PDF, ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách chèn ảnh vào pdf bằng foxit Reader để có cách làm tốt nhất

https://thuthuat.taimienphi.vn/cai-dat-foxit-reader-cong-cu-doc-fpd-80n.aspx Ngoài Foxit Reader còn khá nhiều phần mềm hỗ trợ xem file PDF như Adobe Reader … Trong đó, Adobe Reader là một trong những phần mềm khá quen thuộc, bên cạnh Foxit Reader được khá nhiều người dùng quan tâm.