Xu Hướng 2/2023 # Tạo Form Login Trên Môi Trường Phân Tán Bằng C# # Top 3 View | Rafs.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Tạo Form Login Trên Môi Trường Phân Tán Bằng C# # Top 3 View

Bạn đang xem bài viết Tạo Form Login Trên Môi Trường Phân Tán Bằng C# được cập nhật mới nhất trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Giả sử có 1 db QL_VATTU nằm ở sv gốc. Tên sv gốc : MUASAOBANGSV phân tán 1 : MUASAOBANGSERVER1 – chứa thông tin vật tư thuộc “CN1”SV phân tán 2 : MUASAOBANGSERVER2 – chưa thông tin vật tư thuộc “CN2”

1. Tạo link server2. Tạo login name và roles3. Tạo Form đăng nhập

Lưu ý : Mưa chỉ hướng dẫn bước 3, các bạn phải làm được 2 bước trên mới làm bước 3! 1. Tạo một project mới có tên loginProject và thiết kế giao diện như hình :

Code: using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;

namespace loginProject{ class luutru { private static string username;

public static string Username { get { return luutru.username; } set { luutru.username = value; } } private static string password;

public static string Password { get { return luutru.password; } set { luutru.password = value; } } private static string server;

public static string Server { get { return luutru.server; } set { luutru.server = value; } } private static string chinhanh;

public static string Chinhanh { get { return luutru.chinhanh; } set { luutru.chinhanh = value; } }

}} Code: using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;using System.Data.SqlClient;namespace loginProject{ class ktLogin {

public static bool kiemtra(String sv, String usr, String pass, String chinhanh) { SqlConnection con; bool kt = false; String sql = @"Server=" sv ";Database=QL_VATTU;User;Password=" chinhanh";"; try {

con = new SqlConnection(sql); con.Open(); con.Close();

kt = true;

} catch (Exception) { MessageBox.Show("Username or Password is incorrect !", "Error", chúng tôi MessageBoxIcon.Error); } return kt; } }}

4.Nội dung code trong Form:

Ở cmbChiNhanh các bạn không nên đánh trực tiếp tên Chi nhánh 1, Chi nhánh 2 vào Colection.Vì trường hợp bạn thêm 1 chi nhánh trong DB thì bạn sẽ lại phải gõ trong Colection.Mưa khuyến cáo bạn nên load dữ liệu tên Chi nhánh từ DB, như vậy sẽ tối ưu hơn và đỡ tốn thời gian.

Cuối cùng , nếu bạn làm chưa được, có thể down project của Mưa về tham khảo.

Làm Việc Với Tập Tin Nhị Phân Trong C/C++

Tiếp nối bài viết Hướng dẫn sử dụng tập tin (File) trong C nay chúng tôi gởi đến bạn bài viết Làm việc với tập tin nhị phân trong C/C++ với các hàm quen thuộc như: Hàm fwrite(), Hàm fread(), Hàm fseek()

Ghi dữ liệu lên tập tin nhị phân – Hàm fwrite()

Cú pháp: size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f)

ptr: con trỏ chỉ đến vùng nhớ chứa thông tin cần ghi lên tập tin.

n: số phần tử sẽ ghi lên tập tin.

size: kích thước của mỗi phần tử.

f: con trỏ tập tin đã được mở.

Giá trị trả về của hàm này là số phần tử được ghi lên tập tin. Giá trị này bằng n trừ khi xuất hiện lỗi.

Đọc dữ liệu từ tập nhị phân – Hàm fread()

Cú pháp: size_t fread(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f)

ptr: con trỏ chỉ đến vùng nhớ sẽ nhận dữ liệu từ tập tin.

n: số phần tử được đọc từ tập tin.

size: kích thước của mỗi phần tử.

f: con trỏ tập tin đã được mở.

Giá trị trả về của hàm này là số phần tử đã đọc được từ tập tin. Giá trị này bằng n hay nhỏ hơn n nếu đã chạm đến cuối tập tin hoặc có lỗi xuất hiện.

Ví dụ 1: Viết chương trình ghi lên tập tin chúng tôi 3 giá trị số (thực, nguyên, nguyên dài). Sau đó đọc các số từ tập tin vừa ghi và hiển thị lên màn hình.

void main() {

FILE *f; f=fopen(“number.txt”,”wb”); if (f!=NULL) { double d=3.14; int i=101; long l=54321; fwrite(&d,sizeof(double),1,f); fwrite(&i,sizeof(int),1,f); fwrite(&l,sizeof(long),1,f); /* Doc tu tap tin*/ rewind(f); fread(&d,sizeof(double),1,f); fread(&i,sizeof(int),1,f); fread(&l,sizeof(long),1,f); printf(“Cac ket qua la: %f %d %ld”,d,i,l); fclose(f); } else { printf(“Khong mo duoc file”); } getch();

}

Ví dụ 2: Mỗi sinh viên cần quản lý ít nhất 2 thông tin: mã sinh viên và họ tên. Viết chương trình cho phép lựa chọn các chức năng: nhập danh sách sinh viên từ bàn phím rồi ghi lên tập tin chúng tôi đọc dữ liệu từ tập tin chúng tôi rồi hiển thị danh sách lên màn hình, tìm kiếm họ tên của một sinh viên nào đó dựa vào mã sinh viên nhập từ bàn phím.

Ta nhận thấy rằng mỗi phần tử của tập tin chúng tôi là một cấu trúc có 2 trường: mã và họ tên. Do đó, ta cần khai báo cấu trúc này và sử dụng các hàm đọc/ghi tập tin nhị phân với kích thước mỗi phần tử của tập tin chính là kích thước cấu trúc đó.

Trong trường hợp này có thể coi file nhị phân như là nơi lưu trữ dữ liệu lâu dài, cũng có thể coi như là nơi lưu trữ xử lý dữ liệu thay vì dùng bộ nhớ.

typedef struct { char Ma[10]; char HoTen[40]; } SinhVien; void ReadFile(char *FileName); void WriteFile(char *FileName); void Search(char *FileName);

void main() { int c; for (;;) { printf(“1. Nhap DSSVn”); printf(“2. In DSSVn”); printf(“3. Tim kiemn”); printf(“4. Thoatn”); printf(“Ban chon 1, 2, 3, 4: “); scanf(“%d”,&c); fflush(stdin); if(c==1) { WriteFile(“SinhVien.Dat”); } else if (c==2) { ReadFile(“SinhVien.Dat”); } else if (c==3) { Search(“SinhVien.Dat”); } else break; } } void WriteFile(char *FileName) { FILE *f; int n,i; SinhVien sv; f=fopen(FileName,”ab”); printf(“Nhap vao so luong sinh vien “); scanf(“%d”,&n); for(i=1;i<=n;i++) { printf(“Sinh vien thu %in”,i); fflush(stdin); printf(” – MSSV: “); gets(sv.Ma); printf(” – Ho ten: “); gets(sv.HoTen); fwrite(&sv,sizeof(sv),1,f); } fclose(f); printf(“Bam phim bat ky de tiep tuc”); getch(); } void ReadFile(char *FileName) { FILE *f; SinhVien sv; f=fopen(FileName,”rb”); fread(&sv,sizeof(sv),1,f); while (!feof(f)) { fread(&sv,sizeof(sv),1,f); } fclose(f); printf(“Bam phim bat ky de tiep tuc!!!”); getch(); } void Search(char *FileName) { char MSSV[10]; FILE *f; int Found=0; SinhVien sv; fflush(stdin); printf(“Ma so sinh vien can tim: “); gets(MSSV); f=fopen(FileName,”rb”); while (!feof(f) && Found==0) { fread(&sv,sizeof(sv),1,f); if (strcmp(sv.Ma,MSSV)==0) Found=1; } fclose(f); if (Found == 1) { printf(“Tim thay SV co ma %s. Ho ten la: %s”,sv.Ma,sv.HoTen); } else { printf(“Tim khong thay sinh vien co ma %s”,MSSV); } printf(“nBam phim bat ky de tiep tuc!!!”); getch(); }

Việc ghi hay đọc dữ liệu từ tập tin sẽ làm cho con trỏ tập tin dịch chuyển một số byte, đây chính là kích thước của kiểu dữ liệu của mỗi phần tử của tập tin.

Khi đóng tập tin rồi mở lại nó, con trỏ luôn ở vị trí ngay đầu tập tin. Nhưng nếu ta sử dụng kiểu mở tập tin là “a” để ghi nối dữ liệu, con trỏ tập tin sẽ di chuyển đến vị trí cuối cùng của tập tin này.

Ta cũng có thể điều khiển việc di chuyển con trỏ tập tin đến vị trí chỉ định bằng hàm fseek().

f: con trỏ tập tin đang thao tác.

offset: số byte cần dịch chuyển con trỏ tập tin kể từ vị trí trước đó. Phần tử đầu tiên là vị trí 0.

whence: vị trí bắt đầu để tính offset, ta có thể chọn điểm xuất phát là:

0 SEEK_SET Vị trí đầu tập tin

1 SEEK_CUR Vị trí hiện tại của con trỏ tập tin

2 SEEK_END Vị trí cuối tập tin

Kết quả trả về của hàm là 0 nếu việc di chuyển thành công. Nếu không thành công, 1 giá trị khác 0 (đó là 1 mã lỗi) được trả về.

Nội Dung Đào Tạo Lớp Revit Môi Trường Online

* Greenerso hướng đến việc giúp các bạn ở xa có thể hiểu và sử dụng tốt phần mềm Revit cho bộ phận Architecture, MEP, tạo family thiết bị, triển khai bản vẽ chi tiết, bốc tách khối lượng, render ảnh,… để tạo ra các sản phẩm tốt phục vụ cho việc thiết kế và thi công các công trình của ngành môi trường thông qua lớp Revit Môi Trường Online.

* Giúp các bạn sinh viên ngành môi trường định hướng được công việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp, các tuyến 3D trực quan. Giảng viên hướng dẫn tận tình phần công nghệ và các biện pháp thi công, sẽ giúp các bạn sinh viên dễ hình dung hơn khi tham gia khóa học.

* Bao gồm 14-15 clip giáo án được quay lại dành riêng cho lớp học Online, được quay chi tiết, và sẽ có phần clip giới thiệu lộ trình học bên dưới để các bạn có thể nắm rõ hơn. Sẽ sắp sếp thời gian giữa học viên và trung tâm thuận tiện để có thể kèm bạn trực tiếp từ 4-5 buổi (Kèm 1-1) qua phần mềm Teamviewer hoặc Skype.

* Thời gian: Các bạn sau khi chuyển khoản học phí, thì bên trung tâm sẽ gửi bộ clip giáo án và family cho bạn và có thể bạn học được ngay, và vì trung tâm sẽ chuyển qua mail cho bạn, nên bạn có thể down về và có thể xem bất cứ khi nào cũng như sẽ không giới hạn số lần xem video hướng dẫn.

Mời các bạn xem Video hướng dẫn toàn bộ lộ trình học Online

** Chương trình học lớp Revit Môi Trường Online của Greenerso gồm 15 buổi, mục đích khóa học là giúp dựng được hệ thống hoàn chỉnh, tách bản vẽ chi tiết, bốc khối lượng và kiểm tra xung đột, qua các nội dung sau:

Buổi 5: _ Tạo lan can, cầu thang cho hệ thống xử lý nước thải.

Buổi 8: _ Học cách vẽ ống nước với công cụ pipe, system pipe, cách lắp phụ kiện van, mặt bích,… _ Tạo vật liệu ống. _ Kiểm tra xung đột.

Buổi 9: _ Thiết lập hệ ống cho cụm bể DAF, Bồn lọc áp lực.

Buổi 10,11,12: _ Tách bản vẽ chi tiết (Shopdrawing). _ Các kinh nghiệm trong tách bản vẽ thi công của Revit môi trường. _ Lập Khung bản vẽ, Quản lý dự án.

Buổi 14: _ Các phương pháp Render ảnh và mẹo để tăng độ thực của ảnh Render.

Bài 15: _ Chế tạo Family Nâng Cao.

Hỉnh ảnh quản lý tuyến ống:

Hơn hết, nếu sau khóa học online mà các bạn sắp sếp được thời gian, thì các bạn có thể đến trung tâm để học lại trực tiếp mà không cần tốn thêm 1 khoản học phí nào khác. ​

_ Mức học phí cho các bạn sinh viên là 1.800.000Vnđ/1 khóa học và cho các anh (chị) đã đi làm là 2.500.000Vnđ/1 khóa học.

_ Thông tin tài khoản: Ngân hàng Vietcombank – STK: 0071001124786 – CTK: NGUYEN ANH TUAN – Chi nhánh: Tây Sài Gòn

_ Sau khóa học Online nếu các bạn vẫn muốn đi học lại Offline các khóa sau thì sẽ hoàn toàn miễn phí và không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào

* Mọi thắc mắc về khóa học Revit môi trường các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho Greenerso thông qua fanpage: https://www.facebook.com/xulychatthaicongnghemoi/ hoặc số điện thoại: 0166.8428.094 (Thầy Tuấn) để biết thêm chi tiết.

* Chào các bạn và hy vọng gặp lại mọi người trong các khóa học Revit môi trường sắp tới tai Greenerso

Thời Trang Bằng Phế Liệu Bảo Vệ Môi Trường Năm 2022

Trang phục bằng phế liệu mang đến thông điệp bảo vệ môi trường bền vững. Những bộ sưu tập thời trang từ áo mưa, báo cũ, ống hút, túi nilon,… cho ra những sản phẩm lạ mắt đẹp đến ngỡ ngàng.

Thay vì vứt đi những món đồ đã dùng, tại sao chúng ta không tận dụng biến thành những món thời trang bằng phế liệu độc đáo. Ngoài đơn giản làm giải trí, nó còn mang đến thông điệp bảo vệ môi trường cực lớn. Trong khuôn khổ bài viết này, sẽ chia sẻ nhiều hơn về những bộ trang phục bằng từ phế liệu thú vị…

Thời trang từ phế liệu giấy

Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo tài tình, những bộ sưu tập thời trang bằng giấy ra đời vô cùng quyến rũ. Những chiếc đầm dạ hội, dài những vẫn có nét mềm mại và quyến rũ.

Những chiếc vỏ chai, hay bao bì, nhãn dán đều sẽ không dùng đến cũng có thể sáng tạo ra các chiếc váy đuôi cá vô cùng lạ mắt.

Thời trang bằng phế liệu của học sinh tại Việt Nam

Trong các ngôi trường, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cuộc thi hay phong trào phát động làm thời trang bằng phế liệu. Dù không xuất sắc như các nhà thiết kế nổi tiếng nhưng óc sáng tạo của giới trẻ đều được thể hiện rõ nét qua những bộ trang phục độc đáo.

Hay một bộ thời trang bằng phế liệu chiếc váy xèo với những tua rua được làm từ phế liệu. Tất cả các bộ trang phục này đều mang thông điệp bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nhiên liệu điện, nước.

Thay vào đó, hãy bán các chất phế liệu ấy cho các đơn vị thu mua để quy trình xử lý đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường hơn.

Bất cứ lúc nào có thắc mắc về thời gian bằng phế liệu, hãy liên hệ tới chúng tôi: 0943.40.60.70 hoặc chatbox trực tiếp với chuyên viên của moitruongmiennam để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá cụ thể.

Cập nhật thông tin chi tiết về Tạo Form Login Trên Môi Trường Phân Tán Bằng C# trên website Rafs.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!